Ἀνάληψη

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ τελευταία σκηνὴ τῆς ἐπὶ γῆς πα­ρου­σί­ας Του καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἱστορίας τῶν μα­θη­τῶν, τῆς Ἐκκλη­σίας δηλαδή, κατὰ τὸν καθηγητὴ Ἰωάννη Φουντούλη. Ὁ Κύ­­ρι­ος ὁλοκλήρωσε τὸ ἔργο τῆς οἰκονομίας, ὑψώ­νε­ται νικητὴς στὸ οὐ­ρά­­νιο βάθρο, ὁ Θεὸς Πατέρας τὸν ὑπο­δέ­χεται, ἐνῷ ἄγγε­λοι καὶ ἄνθρωποι τὸν δο­ξο­­λο­­γοῦν σὰν θριαμβευτή. Μαζί Του θριαμ­βεύει ὁλό­κλη­ρο τὸ ἀνθρώπινο γέ­νος, ἀφοῦ «ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος» (Κολοσ. 3.1) μὲ τὸ ἀν­θρώ­πινο σῶμα Του, τὴν θεω­θεῖ­σα σάρκα, ὅπως περιγράφουν καὶ οἱ ὕμ­νοι τῆς ἑορτῆς. Ταυτό­χρονα, ὁ Κύριος δίνει τὴν ὑπόσχεση στοὺς μαθητές, ὅτι δὲν θὰ τοὺς ἀφήσει ὀρφανούς, ἀλλὰ θὰ στείλει τὸν Παράκλητο, γιὰ νὰ συ­νο­δεύει τὴν Ἐκκλησία «ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28.20).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *